Regulamin Body Evolution

 1. Regulamin Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki obowiązuje od 24.05.2017 roku.
 2. Klientem Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług za zgodą pisemną rodziców (opiekunów).
 1. Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z urządzeń Vacu Activ(Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki .
 1. W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania ćwiczeń fizycznych istnieje możliwość wyłączenia funkcji urządzenia mającej negatywny wpływ na chorobę, która jest przeciwwskazaniem, dlatego prosimy o konsultacje z naszym personelem.
 1. Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług, w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie.
 1. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na min. 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Wizytę odwołaną mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem, uznaje się za zrealizowaną. Brak odwołania wizyty skutkuje potraktowaniem wizyty jako odbytej.
 1. Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki.

Wejścia jednorazowe i karnety

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 1. Niezbędne jest każdorazowe okazywanie karnetu w recepcji Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki.
 1. Karnety mają termin ważności 30 dni od daty pierwszego wejścia i po upływie tego terminu nie będą uznawane.

 

Korzystanie z usług

 1. Klient posiadający rezerwację jest zobowiązany przyjść punktualnie na ustaloną godzinę. W przypadku spóźnienia, obsługa ma prawo skrócić czas treningu, lub jeśli spóźnienie będzie przekraczało połowę czasu z którego miał skorzystać Klient, obsługa ma prawo na jego miejsce wprowadzić innego Klienta.
 2. W Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki obowiązuje zmiana obuwia oraz stroju do ćwiczeń na urządzeniach Vacu Activ.
 3. Za zniszczenie rzeczy należących do Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę odpowiedzialny jest Klient i Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki ma prawo do zgłoszenia swoich roszczeń w stosunku do Klienta.
 4. W razie złego samopoczucia, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie obsługę.

Postanowienia końcowe

 1. Klient wykupując usługi oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie obsługę S Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
 2. Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki zastrzega sobie możliwość
 1. wprowadzenia zmian w regulaminie,
 2. wprowadzenia zmian w cenniku usług i produktów,
 3. zawieszenia karnetu lub odmowy wydania karnetu bez podania przyczyny, jeśli Klient nie stosuje się do niniejszego regulaminu, narażając Body Evolution Studio Modelowania na straty materialne i/lub moralne.
 1. W przypadku rezygnacji z usług Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów lub upływem ważności wybranego karnetu, Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki nie zwraca uiszczonych opłat ani ich części.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został wystawiony, pracownik Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki ma prawo do zatrzymania karnetu.
 3. W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia obsługi recepcji telefonicznie lub osobiście.
 4. Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług objętych karnetem przez osoby trzecie jeśli Klient tego nie zgłosi.
 5. Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki nie ponosi odpowiedzialność za pozostawione rzeczy.
 6. Podanie danych personalnych oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przez firmę Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki.
 7. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych. Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki nie gromadzi danych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży. Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki nie usuwa automatycznie danych Klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Dane zostają zapisane w celu założenia kartoteki Klientów, co w przyszłości będzie owocowało w możliwość informowania Klientów o promocjach organizowanych przez Body Evolution Studio Modelowania Sylwetki. Dane nie będą przekazywane żadnym innym instytucjom ani podmiotom gospodarczym, które mogłyby je wykorzystać do celów marketingowych.

Załącznik nr 1

Lista przeciwwskazań do korzystania z urządzeń Vacu Activ.

 1. Choroby serca (osoby posiadające rozrusznik serca).
 2. Choroby układu krążenia – niskie ciśnienie lub wysokie ciśnienie.
 3. Ciąża.
 4. Epilepsja.
 5. Cukrzyca.
 6. Astma.
 7. Zwyrodnienie kręgosłupa.
 8. Ostre zapalenie żył.
 9. Nowotwory i guzy.
 10. Wszczepione elementy metalowe.
 11. Niezagojone blizny pooperacyjne.
 12. Poparzenia.
 13. Rozwarstwienie rogówki.
 14. Proteza kolanowa lub biodrowa.
 15. Indywidualne przeciwwskazania medyczne do uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 16. Menstruacja.
 17. Ciężkie choroby reumatyczne.
 18. Niedoczynność tarczycy.